ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މި ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑު ގުޅިގެން ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު 2 ގެ ކޯހެއް ހޯރަފުށީގައި ހިންގަން ފަށައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ
ހޯރަފުށީގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
ހޯރަފުށީގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު
ހޯރަފުށްޓަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކޮށްދެއްވި އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ނޫރީގެ ހަނދާން އާކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ތައުބީންގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި.
ހޯރަފުށްޓަށް

ޚަބަރު