ކައުންސިލް ޚަބަރު

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

30-Apr-2017

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މި ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް….

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑު ގުޅިގެން ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު 2 ގެ ކޯހެއް ހޯރަފުށީގައި ހިންގަން ފަށައިފި.

29-Apr-2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން 01 ޖެނުއަރީ 2017 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި….

ހޯރަފުށީގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

29-Apr-2017

ހޯރަފުށީގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް….

ހޯރަފުށްޓަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކޮށްދެއްވި އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ނޫރީގެ ހަނދާން އާކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ތައުބީންގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި.

29-Apr-2017

ހޯރަފުށްޓަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކޮށްދެއްވި ހއ.ހޯރަފުށީ ކެނަރީގޭ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ނޫރީގެ ހަނދާން އާކުރުމުގެ ގޮތުން….