އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްތައް

ވިޔަފާރިއާއި ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ފޯމުތައް

30-Dec-2016

ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ފޯމު ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ފޯމު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނަން….

މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ފޯމުތައް

28-Dec-2016

ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމު (MS-1) ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމު (MR-1) އެއްގަމު….

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނާއި ގުޅުންހުރި ފޯމުތައް

02-Oct-2016

އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު ރުއްގަހުން ތަކެތި ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު އުފަންދުވަހުގެ….