ފާއިތުވި ކައުންސިލްގެ ޕްރޮފައިލް

ahmed mauroof
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
ސޯސަންވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށީ
Ibrahim Shakir
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝާކިރު
ހަޒާރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
Ali Riyaz
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޔާޟް
މުރިނގު / ހއ. ހޯރަފުށީ
Ahmed Ahsan
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޙްސަން
ބަށިމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށީ
Ali Arif
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް
ކަނީރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
Hassan Shujau
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝުޖާޢު
ފޭރުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
Ahmed Shujau
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
ތޯތާގެއާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި