މިހާރުގެ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮފައިލް

Ali Arif
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް
ކަނީރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށީ
 

 mohamed-waheed
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ޢާލަމް / ހއ. ހޯރަފުށި
Ahmed Zaki
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކީ
އަނބުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށީ
Ibrahim Shakir
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝާކިރު
ހަޒާރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށީ
Mohamed Sameer
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަމީރު
ޗާންދަނީގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
Fathimath Fazna
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ފަޛްނާ
މުނިޔާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
Ali Riyaz
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޔާޟް
މުރިނގު / ހއ. ހޯރަފުށި